• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

miljodiplom

 


 

Tävlingen genomförs med stöd av:
__________________________________________
Samarbetspartners:
__________________________________________

PM Tävling 10MILA 2017

 (finns även att ladda ner som pdf här)10MILAlogo

 

 

Detta PM innehåller endast det som rör själva tävlingen. För övriga uppgifter hänvisas till särskilda PM om Trafik och arena, om Boende/Logi samt om Service.

SAMLING/ARENA

10MILA 2017 avgörs öster om Göteborg med arenan på ängarna mellan Lexby och Kåhög i Partille. Vägvisning från E20.

INFORMATION - TÄVLINGSEXPEDITION

Tävlingsexpeditionen på arenan är öppen fredag 28 april kl. 12-22.00 och från lördag 29 april kl. 08.00 fram till tävlingens slut. Här lämnas lagkuverten ut.

LAGKUVERT

Lagkuvertet innehåller nummerlappar, hyrda SI-brickor, kvitto på förbeställd mat, passerkort för lagledare till växlingsområde samt kartbiljett. Notera att lagkuverten ej innehåller tävlings-PM. PM finns på www.10mila.se och finns anslaget på arenan.

Förening som inte betalat samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan lagkuvertet lämnas ut. Betalning med kontanter SEK, Swish och de vanligaste betal- och kreditkorten.

LAGSAMMANSÄTTNING

För alla klasser gäller att laguppställning skall anmälas via Eventor senast fredag den 28 april kl. 21.00. Observera att nummer på SI-brickor inte skall anges eftersom detta sker vid incheckning till

start/växelfålla.

Efter detta kan lagändringar göras fram till 1 timme innan respektive start men då endast om godkända skäl finns. Denna förändring av lagsammansättning kan endast ske i tävlingsexpeditionen på lagändringsblankett som arrangören tillhandahåller där. Lagändring skall skriftligt motiveras och godkännas eller avslås av arrangören.

Lag vars medlemmar inte tillhör en klubb eller förening som är anslutning till SOFT, till exempel nostalgilag eller företagslag, tillåts att delta.

Reserver

Reserv får sättas in vid sjukdom eller skada under pågående tävling och disponering av anmälda löpare får då förändras. Ändring skall anmälas till tävlingsexpeditionen snarast möjligt och innan berörd sträcka.

DELTAGANDE I FLERA KAVLAR

 • Det är tillåtet för flickor som sprungit Ungdomskavlen att deltaga i Damkavlen och 10MILA-kavlen.

 • Det är tillåtet för pojkar som sprungit Ungdomskavlen att deltaga i 10MILA-kavlen.

 • Det är tillåtet för damer som sprungit Damkavlen att deltaga i 10MILA-kavlen.

 • Det är inte tillåtet att deltaga mer än en gång i samma kavle.

Öppna banor får springas både före och efter deltagande i 10MILA-kavlarna. För information om Öppna banor, se separat PM.

LÖPARBANK, ALLA KAVLAR

Via adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ges möjlighet att annonsera efter löpare/lag. Under tävlingen finns även möjlighet att annonsera på anslagstavla vid Tävlingsexpeditionen.

LAGLEDARE

Varje lag har rätt ha att en ledare på plats i växlingsfållan/ uppvärmningsområdet under aktuell kavle. Inpassage sker genom incheckningen med uppvisande av giltigt passerkort. Lagledare uppmanas att lämna löpväg samt plats vid växlingsstaket fri för tävlande samt i övrigt iaktta försiktighet vid vistelse i växlingsområdet för att inte hindra löpare. Lagledare har ej tillträde till startområdet.

STARTNUMMER

För de 100 första lagen i Ungdomskavlen och de 150 första lagen i Damkavlen och 10MILA-kavlen motsvarar lagens startnummer lagens placering vid 10MILA 2016. Vid vakanta nummer bland dessa kommer nya lag att läggas in. För övrigt gäller att tidig anmälan ger lägre startnummer.

NUMMERLAPP

Nummerlappen är självhäftande och ska vara synlig i sin helhet under hela tävlingen.

Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingång till start- och växlingsområdet.

Nummerlappen är en exponeringsyta för Arrangörens sponsorer och samarbetspartners och innehar därför ett betydande kommersiellt värde, inte minst vad avser de främsta lagen i respektive kavle, till exempel vid växling och målgång. Om nummerlappen avsiktligt avlägsnats av en löpare under pågående löpning kan detta medföra att laget diskvalificeras.

Ungdomskavlen

Nr 1001-1375

Damkavlen

Nr 501-875

10MILA-kavlen

Nr 1-375

 

KLÄDSEL

Det är löparens ansvar att klädseln är korrekt och att klädseln följer Svenska Orienteringsförbundets, SOFT, regler för klädsel (www.orientering.se).

Spikskor får ej användas. Skor med metalldubb är tillåtet.

START

Kavle

Starttid

Ungdomskavlen

Kl. 10.30

Damkavlen

Kl. 13.15

10MILA-kavlen

Kl. 21.00

 

Incheckning första sträckan

Incheckning till start sker i anslutning till växlingsfållor med början cirka 60 minuter före start. Inpassering genom incheckningen ska ha skett senast 15 minuter före start. Löpare ansvarar för att tömning av SI-bricka sker innan incheckningen.

Vid incheckningen knyts SI-brickan till löpare, sträcka och lagnummer med hjälp av en streckkod på nummerlappen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till lagnummer kommer att uteslutas ur tävlingen. Efter incheckning får löparen inte lämna start- och växelområdet.

Avstånd från incheckning till startplats är 300 m. Fållan öppnas mot startfältsområdet ca 10 min före start. Löpare får då inte avvika från detta område.

Senast fem (5) minuter innan start ska löparen vara uppställd vid markerat nummer motsvarande lagets startnummer, följ startspeakers anvisningar.

OBS! Vägen från start till startpunkt är mycket trång vid passage av asfaltvägen. Tag det försiktigt!

Incheckning inför växling

Löpare ansvarar för att tömning av SI-bricka sker innan incheckning. Vid incheckning knyts SI-brickan till löpare, sträcka och lagnummer med hjälp av en streckkod på nummerlappen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till lagnummer utesluts ur tävlingen.

Löparna uppmanas att vara ute i god tid för incheckning för att inte riskera att missa sin växling. Efter inpassering till växlingsområdet får löparen inte lämna växlingsområdet. För ungdomar på sträcka 2 och 3, där många löpare ska in på kort tid, ges möjligheten att checka in i förväg och sedan passera in till växlingsområdet senare. Löpare ansvarar för att incheckning skett innan växling.

Växlingsområde/Uppvärmningsområde

Uppvärmningsområdet är markerat med staket förutom vid övergången över Lexbydalsvägen där det är markerat med färg. Man får inte löpa utefter vägen och korsa markeringarna i vägbanan.

Endast lagledare med tillstånd samt växlande löpare får vistas i uppvärmningsområdet. Gäller samtliga sträckor.

Toalett och förvarningsinfo/passertidsterminal finns i uppvärmningsområdet. Växlande löpare kan även följa tävlingen på bildskärm.

TERRÄNGBESKRIVNING

Terrängtyp

Vildmark med stort antal mindre och större skogbevuxna sankmarker. Områden med bevuxna berghällar som diffust övergår i sankmarker. Blandskog som domineras av tall; gran endast i mindre omfattning. Ett fåtal vägar och stigar finns i tävlingsområdet. I området nära arenan, där ungdomskavlen i huvudsak går, är det ett mer sönderbrutet landskap med bäckar, sankmarker och stigar mellan höjdpartierna.

Kupering

I större delen av tävlingsområdet är det måttlig kupering men det finns områden med mycket kraftig kupering och branta sluttningar.

Framkomlighet

Framkomligheten är god till mycket god förutom i sankmarkerna där den oftast är begränsad. Områden med gallrad skog, markerade med grönt på kartan, förekommer i begränsad omfattning. De mindre stigarna i området närmast arenan är delvis svårlöpta då de används som ridstigar. Sikten är genomgående mycket god.

Fårstängslet kring arenan har tagits ner i de mest frekventa löpstråken men stolparna står kvar. Staketet är borttaget på kartan på dessa ställen. Stängslet får även passeras på andra ställen men det bör ske med försiktighet.

Det finns flera fasta och rörliga kameror i området som bevakar tävlingen. TV-torn och master (30 cm tjock glasfibermast) för Tv-produktion är ej utmärkta på kartan, då de är tillfälligt uppställda på platser som varierar under tävlingsdygnet.

Det finns löpande kameramän med kamera som kan komma att springa med/följa efter löpare i terrängen och filma.

KARTA

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 meter för samtliga kavlar. Offsettryckt 2017. Västra delen nyritad av Kartsam 2015-2016. Östra delen är en äldre karta reviderad av Göteborgskartor 2016.

Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan. Kodsiffror finns bara i kontrollbeskrivningen och inte vid kontrollringarna.

Radiokontroller, bemannade kontroller samt TV-kontroller är ej särskilt redovisade i kontrollbeskrivningen.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

På kartan tryckta förbjudna områden är markerade enligt SOFT:s tävlingsregler. Tomtmark redovisat med olivgrönt på kartan är förbjudet att beträda. Vid ett fåtal tomter kommer snitslar att sättas upp för att förtydliga var tomtgränsen går.

Beträdande av förbjudna områden innebär diskvalificering.

KONTROLLER

Kontrollerna är utmärkta med orange/vit skärm samt med en reflexstav på nattkontrollerna. Vid varje kontroll finns minst två stämplingsenheter. Inga stiftklämmor finns. Kontrollens kodsiffra finns markerad på varje SI-enhet. Höjden på kontrollställningarna är cirka 60 cm.

I vissa områden är det extremt tätt mellan kontrollerna, kontrollera kodsiffrorna mycket noga.

Vissa kontroller är bemannade med funktionärer och/eller besöks av media under tävlingen. Det kommer även att finnas ett VIP-gäng ute i skogen under någon av 10MILA-kavlens första sträckor.

STÄMPLINGSSYSTEM

Stämplingssystemet SportIdent används. En SI-bricka får endast användas en gång i någon av kavlarna. Dock får SI-bricka som används i kavlen även användas en gång på en öppen bana. Hyrda SI-brickor återlämnas komplett för varje lag på tävlingsexpeditionen i samband med utlämning av kartor. Ej återlämnad SI-bricka debiteras med 580 SEK/SI-bricka.

OBS! Användandet av bricktyperna SI5, SI8 och ComCard Up på sträcka 10 i 10MILA-kavlen är inte tillåtet och kommer att medföra diskvalifikation då antalet kontroller på sträckan är fler än vad brickan klarar av.

STÄMPLINGSBEKRÄFTELSE

Vid stämpling med SI-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämplingen är godkänd. Vid händelse av att ljus- och ljudsignal ej erhålls skall annan enhet vid kontrollen användas.

AVSPÄRRADE OMRÅDEN VID ARENAN

Avspärrade områden får inte beträdas och är att betrakta som tävlingsområde. Överträdelse medför diskvalificering av laget. Gäller såväl löpare, lagledare som åskådare.

Uppvärmningsområden i anslutning till start och växel samt startområde och växlingsområde är avspärrade och får endast beträdas av löpare samt ackrediterade lagledare.

Var observant på utgående löpare vid vistelse i växlingsområdet för att inte påverka tävlande!

LJUSFÖRHÅLLANDEN UNDER 10MILA

Lördag: Solen går ner kl. 20.54.

Söndag: Solen går upp kl. 05.20.

BANINFORMATION OCH VÄXLINGSTIDER

Ungdomskavlen

Start: kl. 10.30 Mål: Cirka kl. 12.02

Sträcka 4 och minst en sträcka till ska i sin helhet besättas med flickor.

Sträcka

Gaffling

Typ

Banlängd (km)

Löptid (min)

Växlingstid

Kartstorlek

Svårighet

1

Ja

Dag

3,6-3,7

22

10.52

A4

Orange

2

Nej

Dag

2,8

17

11.09

A4

Gul

3

Ja

Dag

4,1-4,2

26

11.35

A4

Orange

4

Ja

Dag

3,6-3,7

27

12.02

A4

Orange

* I banlängden ingår in-/utgående snitsel 650-800 m.

** På sträcka 2 och sträcka 3 är det tillåtet att ha två löpare. På sträcka 3 har båda löparna samma gaffel.

Damkavlen

Start: kl. 13.15 Mål: Cirka kl. 17.42

Sträcka

Gaffling

Typ

Banlängd (km)

Löptid (min)

Växlingstid

Kartstorlek

Övrigt

1

Ja

Dag

6,0-6,1

40

13.55

A3

 

2

Ja

Dag

7,0-7,1

50

14.45

A3

 

3

Nej

Dag

11,3

79

16.04

A3

 

4

Ja

Dag

4,9-5,0

35

16.39

A4

 

5

Ja

Dag

8,9-9,0

63

17.42

A3/A4

 

* I banlängden ingår in-/utgående snitsel 650-1100 m.

10MILA-kavlen

Start: kl. 21.00 Mål: Cirka kl. 07.00

Sträcka

Gaffling

Typ

Banlängd (km)

Löptid (min)

Växlingstid

Kartstorlek

Övrigt

1

Ja

Dag/skymning

10,5-10,6

59

21.59

A2

 

2

Ja

Natt

11,8-11,9

72

23.11

A2

 

3

Ja

Natt

6,9-7,0

39

23.50

A3

 

4

Nej

Natt

16,8

97

01.27

A2/A3

 

5

Ja

Natt

7,2-7,4

42

02.09

A3

 

6

Ja

Natt

7,3-7,4

42

02.51

A3

 

7

Ja

Natt/Gryning

11,5-11,7

68

03.59

A2

 

8

Nej

Gryning/Dag

9,7

55

04.54

A3

 

9

Ja

Dag

7,6-7,7

42

05.36

A3

 

10

Ja

Dag

15,5-15,6

84

07.00

A2/A3

 

* I banlängden ingår in-/utgående snitsel 650-1100 m.

TRACKING MED GPS-SÄNDARE

GPS-tracking används på samtliga sträckor i Damkavlen och 10MILA-kavlen.

I Damkavlen och 10MILA-kavlen bärs GPS-sändare av de lag som anges i bilaga till PM i Eventor samt anslås vid ingång till växlingsfållan på Arenan. Ytterligare lag kan komma att väljas ut för varje sträcka för att bära GPS-sändare under den sträckan. Dessa lag meddelas av speaker och anslås vid ingång till växelfållan.

Det är obligatoriskt att bära GPS-sändare för löpare i utvalda lag och om lag nekar att bära sändare enligt arrangörens föreskrift, utesluts laget omedelbart ur tävlingen. GPS-enhet hämtas vid incheckningen till växlingsfållan senast 20 minuter före start eller beräknad växlingstid och ska bäras i västen som tillhandahålls av arrangörerna och på föreskrivet sätt. Personal hjälper löparen att sätta på utrustningen.

GPS-enheten skall återlämnas omedelbart efter genomförd sträcka till funktionärer vid utgång från växlingsfållan.

GPS - Ungdomskavlen

I Ungdomskavlen används GPS enbart på den sista sträckan. 15 lag kommer att väljas ut i förväg och publiceras på lista i Eventor samt anslås vid incheckningen vid växlingsfållan.

VÄTSKA

Vätska i form av vatten och Umara sportdryck finns på Damkavlen på sträcka 1-3 och 5. På 10MILA-kavlen på sträcka 1-4 och sträcka 7-10. Vätskeplatserna är utmärkta på tävlingskartan eller på kontrollbeskrivningen. Dessutom finns vätska vid varvningen för de sträckor som varvar. Däremot finns ingen möjlighet att langa vätska för klubbledare.

Det kan förekomma vätskekontroller i naturen som inte är med på kartan. Dessa är då i första hand avsedda för andra sträckor.

INKOMMANDE LÖPARE TILL VÄXLING

Det finns fyra fållor in mot målgången. För att klara markslitage mm så kommer fållorna att användas växlingsvis.

Fålla 1: Tätfålla. I denna fålla, som ligger längst till vänster i löpriktningen, springer bara de första löparna på varje sträcka och alla vid målgång.

Fålla 2-4: Växlingsfållorna Funktionärer/skyltar visar vilken fålla som används. Då fållorna går i en U-sväng är det FÖRBJUDET ATT BYTA FÅLLA, medför diskvalificering.

Löparen stämplar vid mållinjen. Utebliven stämpling innebär diskvalificering. Efter stämpling på mållinjen lämnas kartan till funktionär och karta för nästa sträcka tas vid kartplanket. Kartan för lägst lagnummer hänger längst bort på planket.

Växlingen sker genom att kartan överlämnas till nästa löpare som står vid växlingsstaketet. Löparna ansvarar själva för att rätt karta överlämnas vid växling. Saknad karta kan hämtas i tältet som finns till höger i löpriktningen mellan kartplanken och växlingsstaketet.

Vid växlingsstaketet finns skyltar för vart hundrade lag som hjälper till att visa ungefärlig position för utgående löpare. Sett från den som ska överlämna kartan är lägst nummer längst till höger vid växlingsstaketet.

Växling Ungdomskavle sträcka 2 och 3

Till dig som är lagledare: Läs detta noga och förklara för dina löpare hur det fungerar! I Falun var det många lag som blev diskvalificerade på grund av att de gjorde fel.

 karta

I Ungdomskavlen finns andra- och tredjesträckans båda kartor på kartplanket. Extrakartan ligger vikt i den upphängda kartans plastficka. Extrakarta som inte används av laget lämnas till funktionär vid utgång från växlingsfållan.

Växel 1: Löpare sträcka 1 kommer in till växling. Vid kartplanket hänger det två kartor i en gemensam plastficka. Löparen lämnar över kartorna till löpare 2A och/eller 2B, som springer ut samtidigt.

Växel 2: Den första löparen från sträcka 2 kommer till växling. Vid kartplanket hänger det två kartor i en gemensam plastficka. Löparen lämnar över kartorna till löpare 3A och/eller 3B, som springer ut samtidigt. Den andra löparen på sträckan tar ingen karta!

Växel 3: Den första löparen från sträcka 3 kommer till kartplanket och ger kartan till löpare 4.

Den löpare som kommer först till målstämplingen på sträcka 2 och 3 räknas in i lagets resultat. Är stämplingarna korrekta kommer laget att godkännas. Har den första löparen på respektive sträcka stämplat fel, kommer laget att diskvalificeras, även om den andra löparen på samma sträcka har stämplat korrekt.

VARVNING OCH KARTBYTE

Damkavlens sträcka 5 och 10MILa-kavlens sträcka 4 och 10 har kartbyte vid varvning.

 • Ny karta för Damkavlen sträcka 5 sitter på ett kartplank i startnummerordning.

 • Ny karta för 10MILA-kavlens sträcka 4 ligger i låda.

 • Ny karta för 10MILA-kavlens sträcka 10 sitter på ett kartplank i startnummerordning.

MÅLGÅNG

Inkommande löpare springer in i fållan längst till vänster. Det är förbjudet att byta fålla. Om fel fålla valts måste löparen vända om till fållans början och därefter välja rätt fålla.

Vid behov avgörs placering av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen målstämplar därefter i målstationen som finns några meter efter mållinjen.

Observera att området mellan mållinjen och fotoläktare ENDAST får beträdas av löpare i de aktuella tätlagen samt utvalda funktionärer. Ledare och andra klubbmedlemmar får ta emot sitt lag efter att det passerat utcheckningen.

VILTRAPPORTERING

Rapport om i första hand klövvilt (älg, rådjur, vildsvin) anmäls till viltrapporten vid Röd utgång.

EJ GODKÄNT LAG

Lag som registrerats som ”ej godkänd” får besked om detta vid utcheckningen och hänvisas till Röd Utgång för utredning. Ej godkända lag redovisas på resultattavlan snarast möjligt efter växling. Laget får dock fortsätta tävlingen utom tävlan. Laget kan komma att kvarhållas av funktionärer vid kartplanket tills det gått minst 30 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget skall påverka utgången av tävlingen.

Lagledare som vill föra talan mot ett ej godkänt lopp vänder sig snarast till tävlingsexpeditionen, dock senast 60 minuter efter målgång på berörd sträcka.

LÖPARE SOM UTGÅTT

Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat mållinjen och avläsningen måste gå till utcheckningen för avläsning av SI-bricka. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i skogen” och onödigt eftersök startas.

OMSTART

Ungdomskavlen lördag kl. 13.30.

Damkavlen lördag kl. 19.00.

10MILA-kavlen söndag kl. 09.00. Omstarten sker i två omgångar med sträcka 10 först.

Notera: Avkortade sträckor förekommer inte.

Växlingsfållan stänger 15 minuter före ovanstående tider.

Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som deltager i omstarten placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i omstarten.

Lag som utgått eller tidigare diskvalificerats får deltaga i omstarten.

MAXTID

Maxtid är 3 timmar efter omstart i ungdoms- och damkavlarna. I 10MILA-kavlen är maxtiden 4 timmar.

TÄVLINGSREGLER

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen. Följande är några av de viktigaste reglerna:

 • Det är den tävlandes ansvar att känna till tävlingsreglerna. Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd.

 • Tävlande är skyldig att respektera de förbjudna områden som är markerade på kartan och/eller banpåtrycket.

 • Tävlande är skyldig att följa snitslad sträckning hela vägen.

 • Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som skadat sig.

 • Tävlande får inte inhämta upplysningar om tävlingsbanan eller tävlingskartan, annat än det som lämnas av tävlingsledningen, innan tävlingen är avslutad.

 • Tävlande får inte lämna upplysningar om tävlingsbanan eller tävlingskartan innan tävlingen är avslutad.

FÖRSÄKRING

Löpare som ej är medlem i SOFT-ansluten förening deltager på egen risk och rekommenderas att kontrollera sitt försäkringsskydd inför deltagandet på 10MILA.

ÖPPNA BANOR

Försäljning och anmälan till öppna banor sker i expedition för öppna banor. För mer information om öppna banor se separat PM i Eventor.

Öppettider för anmälan öppna banor

Fredag kl. 12.00-21.00

Lördag kl. 09.00-17.30

Starttider för öppna banor

Fredag kl. 13.00–22.00

Lördag kl. 09.30–18.00

FÖRSTA HJÄLPEN

Utöver Första hjälpen på arenan finns det även en sjukvårdsplats i tävlingsområdet. Platsen är utmärkt på kartan för de längre banorna.

ÖVERDRAGSKLÄDER/KVARGLÖMT

Överdragskläder hanteras av respektive lag. Borttappad utrustning etc. kan efterfrågas i tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet. Efter tävlingen finns namn på person som kan svara på frågor om tillvaratagen utrustning på hemsidan. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 1 juni 2017.

Eventuell fraktkostnad står mottagaren för. Därefter så kommer kvarglömt material att skänkas till hjälporganisationer.

WEBB-TV

På http://webbtv.10mila.se/ kan man anmäla sig för att se på TV-sändningen via webben. På fredag 28 april kl. 19.00-20.00 sänds Studio 10MILA. Ordinarie sändning från lördag 29 april kl. 09.45 till söndag förmiddag. Pris för webbsändningen 150 SEK.

Tre sändningar går att välja på:

 • Svensk kommentering (Per Forsberg och Fredrik Löwegren och Annelie Östberg)

 • Finsk kommentering (Antti Örn och Annika Björk)

 • Engelsk kommentering (Boris Granovskiy och Mark Nixon)

FM-RADIO

Ljudet från TV-produktionen sänds även ut på FM-nätet och kan höras lokalt runt Arena 10MILA.

 • Svensk kommentering = 98,4 MHz

 • Finsk kommentering = 100,9 MHz

PUBLIKT WIFI

Publiken uppmanas att i största möjliga mån begränsa användningen av mobiltelefoner och mobilt internet för att minimera belastningen på mobilnätet. På arenan finns ett väl utbyggt wifi-nät som deltagarna istället uppmanas att använda för internetuppkoppling. Wifi-nätet heter 10mila och kräver inget lösenord. Nätet är fritt att använda, utan någon kostnad.

PRISCEREMONI

De tio första lagen i respektive kavle får hederspris. Prisceremoni genomförs vid scenen vid tidpunkter enligt nedan:

Ungdomskavlen lördag kl. 12.40.

Damkavlen lördag kl. 19.30.

10MILA-kavlen söndag kl. 08.00.

Pristagande lag ombeds samlas vid scenen minst 10 minuter innan utsatt tid för prisceremoni. KARTUTLÄMNING

Utlämning av kartor sker för alla klasser i tävlingsexpeditionen söndag 30 april efter omstart i 10MILA-kavlen och fram till kl. 14.00. Utlämning sker endast mot uppvisande av kartbiljett (finns i lagkuvertet) och efter inlämnande av hyrda SI-brickor.

En karta omfattar Ungdoms- och Damkavlarna och en karta omfattar 10MILA-kavlen. Gafflingsnycklar finns på separata papper.

Lag som lämnat tävlingen innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 100 SEK. Adressuppgift och betalning lämnas i tävlingsexpeditionen.

FÖRBUD MOT KOMRADIO/WALKIE-TALKIE

Användande av komradio och walkie-talkie på arenan är ej tillåtet.

DRÖNARE

Det råder ett generellt förbud mot att flyga med drönare över eller i anslutning till tävlingsarenan såväl som över avlyst tävlingsområde.

TÄVLINGSLEDNING

Generalsekreterare

Lars Stålheim

Bitr. Olle Olofsson

Tävlingsledare

Mats Kågeson

Bitr. Elisabeth Strandhagen

Banläggare

Lennart Andersson

Mats Strandhagen

Ingemar Bertilsson

Anders Wadsten

Tävlingsadministration

Mats Jodal

Arena

Hans Carlstedt

Arenaproduktion

Daniel Robertsson

Peter Löfås

Öppna banor

Lennart Vamling

Marknad, mat & marka

Elsi-Brith Jodal

Bitr. Hanna Persson

Information/press

Jan Carlsson

Ekonomi

Hans Bryntesson

Personal

Annika Johansson

Bitr. Jennifer Lee

KONTROLLANTER

Tävlingskontrollant

Jan Vulcan, Göteborgs OF

Bankontrollanter

Maths Carlsson, Göteborgs OF

Lars Roos, Föreningen Tiomilakavlen

Frida Wallström, Göteborgs OF

Tävlingscoacher

Joel Ahlqvist, Föreningen Tiomilakavlen

Ulf K. Rask, Föreningen Tiomilakavlen

TÄVLINGSJURY

Juryordförande och sammankallande

Ulf K. Rask, Föreningen Tiomilakavlen

Ungdomskavlen

Martina Sundberg, IFK Enskede

Camilla Selin, FK Göingarna

Monika Roos, Attunda OK

Damkavlen

Magnus Falkenström, Skogsluffarnas OK

Louise Axelsson, FK Göingarna

Håkan Redtzer, Attunda OK

10MILA-kavlen

Tommy Ljusenius, Skogsluffarnas OK

Jesper Håkansson, FK Göingarna

Lars Gerhardsson, Attunda OK

 

10MILA countdown

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Terränggenomgångar

Terrängen i Göteborg avsnitt 1

Terränggenomgång avsnitt 2

Terränggenomgång avsnitt 3

Extramaterial

Hela intervjun med Thomas Norgren