Tiomilas ståndpunkt angående likvärdigt tävlande

Inför kommande beslut på förbundsmötet i mars 2021 om nytt regelverk för likvärdigt tävlingsupplägg finns det ett stort intresse hos många och många olika åsikter. Beslutet kommer att gälla alla tävlingsupplägg och arrangemang, men det har glädjande nog blivit ett starkt engagemang och fokus på Tiomila i debatten om likvärdighet.

Tiomilaföreningens inställning

Styrelsen för Tiomilaföreningen vill framhålla att det är en angelägen uppgift att säkerställa likvärdiga tävlingsupplägg och fortlöpande arbeta med förbättringar för samtliga tre klasser i Tiomila samt arrangemanget i helhet. Som många redan har förstått, vill vi vara tydliga med att vi står bakom och försvarar andemeningen med SOFT:s förslag om likvärdigt tävlande, och RF:s bakomliggande jämställdhetsmål.  

Styrelsen har påbörjat arbetet med att skapa en handlingsplan kring detta, inriktat på tre områden; organisation, arrangemang och likvärdigt tävlingsupplägg. Vi kommer att presentera handlingsplanen när den är klar och antagen av Tiomilas ägarföreningar.

För att göra genomgripande förändringar i tävlingens upplägg anser styrelsen att det behövs rättvisande underlag om vad en majoritet av de tävlande efterfrågar och vill uppleva. Att lyssna på deltagarna samt att göra en risk- och konsekvensanalys av olika alternativ, kommer att vara en del av handlingsplanen. 

Invändningar till de föreslagna tävlingsanvisningarna

Tiomilaföreningen har haft synpunkter på den hittills publicerade motionen och att förslaget till tävlingsanvisningar blivit alltför detaljstyrda. Jämställdhet och likvärdigt tävlande är en värdegrundsfråga som ska genomsyra all vår verksamhet, men den bör inte detaljstyras då man riskerar att ta död på kreativitet, utveckling och som för Tiomilas del, rätten att själva få forma sin tävling.

Tiomilas ägarföreningar måste själva få styra hur tävlingen ska fortsätta utvecklas och vara en inspirationskälla för deltagare, årsarrangörer, media och samarbetspartners. Styrelsen har ett ansvar gentemot alla parter att säkerställa att Tiomila fortsätter vara ett attraktivt arrangemang och ett starkt varumärke och i det uppdraget ingår även, men inte endast, arbetet mot ett mer likvärdigt tävlande.

Vi vill också framhålla att vi den senaste tiden haft bra möjligheter att beskriva för SOFT hur vi ser på anvisningarnas innehåll. Ett viktigt tillägg vi anser bör göras är att i anvisningarna tydliggöra behovet att ha en jämlik bemanning av tävlingsledande roller då vi tror att det är ett av de mest effektiva sätten att uppnå ett mer likvärdigt tävlande. Detta gäller även i vår egen styrelse och i årsarrangörernas tävlingsledning, där vi kämpar med att engagera fler kvinnor. 

Tiomilaföreningen
genom Martina Sundberg

Anmälningar 2023

Totalt anmälda603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1